Home About Us

About Us

www.navakarnatakanews.com is kannada daily news updates website in karnataka.

ಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಗರ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕಣಜ